Om mee te doen met de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland hebben we 90 ondersteuningsverklaringen (H4) nodig; plus 30 β€” boven het IJ β€” voor het waterschap HHNK

Doe dit uiterlijk voor 30 januari 2023.

1️⃣ Download en print beide H4-formulieren; voor en waterschap

2️⃣ Neem id-kaart of paspoort mee. Op het gemeentehuis onder het toeziend oog van de ambtenaar tekenen

3️⃣ Scan alle pagina's en mail deze naar: handtekening@piratenpartij.nl

piratenpartij.nl/nieuwsbrief/o

Follow

Help je ons mee? Heel graag! πŸŒ»πŸ’œπŸ’š
Woon je in Noord-Holland, kiesregio Haarlem + het Gooii?

Vandaag kun je ons nog helpen door een ondersteuningsverklaring tekenen.πŸ™‚

Ook als je niet op ons stemt, het is puur zodat we aan de verkiezingen mogen deelnemen.

Dank je wel!

Β· Β· Web Β· 0 Β· 5 Β· 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!