Follow

Piratenpartij kiestlijst PS2023 Noord-Holland

De Piratenpartij doet mee voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023 in Noord-Holland.

Piraten en De Groenen doen samen mee met het waterschap AGV en het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier.

noord-holland.piratenpartij.nl

· · Web · 0 · 5 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!