Follow

Welkom nieuwe volgers op Mastodon.

Wie zijn wij?

De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving met ontplooiingskansen voor iedereen.

Piraten gaan uit van vertrouwen in de mens en willen een transparante overheid. Monopolies ontwrichten de democratie en tasten de rechtsstaat aan. Wij willen zelfbeschikking en welzijn bevorderen door het spreiden en ontvlechten van aanzienlijke private macht.

piratenpartij.nl/identiteit/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!