Nieuwsbrief augustus 2022

In deze nieuwsbrief:

Bericht van het bestuur
Piratenweekend
Bestrijd inflatie met mededingingsbeleid
Piratenpartij Amsterdam
Waterschap AGV
Doe mee!
Kalender
Nieuwsbrief info

piratenpartij.nl/nieuwsbrief/n

Vrijdag 16 t/m zondag 18 september is er weer een Piratenweekend georganiseerd. Een weekend vol gezelligheid, diverse sprekers en alle gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Er zijn sprekers over o.a. het basisinkomen, discussie intergriteit, Piraten identiteit, burgerinitiatief Warmwatergang en hoe om te gaan met controverses. Tevens zal een buitenlandse Piraat spreken.

piratenpartij.nl/piratenweeken

Bestrijd inflatie met mededingingsbeleid

Voor veel mensen staat de bestaanszekerheid op het spel. De flink gestegen voedsel- en energieprijzen zijn niet het gevolg van schaarste (al dan niet door de lockdowns) maar door misbruik van marktmacht.

@wabrandsma legt in dit artikel uit wat het probleem is en hoe dit opgelost kan worden. Zeer actueel!

piratenpartij.nl/bestrijd-infl

Follow

Piratenpartij Amsterdam

Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we als ‘De Groenen Basis Piraten‘ zetels behaald in de Amsterdamse stadsdeelcommissie van Oost, West, Nieuw-West en Noord.

Lees meer:
piratenpartij.nl/nieuwsbrief/n

· · Web · 1 · 2 · 0

Piraten in het waterschap

Lot is erg actief geweest in de commissie, om de ICT-reorganisatie bij het Waterschap in goede banen te leiden;

Matthijs heeft vragen gesteld over de nieuwe sourcing strategie en het gebruik van vrije open source software en open standaarden;

Matthijs heeft vragen gesteld over het mogelijke gebruik van Centric software door het Waterschap:

piratenpartij.nl/nieuwsbrief/n

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!