Follow

Het EU - wetsvoorstel, dat volledig in de gaten houden van al onze communicatie verplicht stelt πŸ‘€ is nu in alle talen te lezen πŸ—£πŸ‡ͺπŸ‡Ί
eur-lex.europa.eu/legal-conten

Niet genoeg tijd om de hele tekst te lezen?
Hier vind je alles wat je moet weten in kort en eenvoudig Engels: chatcontrol.eu/

Β· Β· Web Β· 0 Β· 4 Β· 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!