Follow

Oostenrijkse isp's blokkeren na gerechtelijk bevel ip-adressen Cloudflare.

Gek geworden auteursrechtenvertegenwoordigers hebben bij meerdere internetproviders ip-adressen van Cloudflare laten blokkeren

De nevenschade van deze overblokkering is gigantisch.

security.nl/posting/766009/Oos

· · Web · 0 · 4 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!