Follow

Pas op! Uschi gluurt op Discord mee!

Met worden alle chats afgeluisterd zonder aanleiding, ook in-game chats.

Dit brengt de vrije communicatie op het internet in gevaar.

willen deze massa surveillance stoppen!


chatcontrol.eu

· · Web · 0 · 10 · 9
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!