Wat is marktmacht?

De afbakening van een economische machtspositie (marktmacht) in het mededingingsrecht dient rekening te houden met de vele methoden waarover economen beschikken om het bestaan van marktmacht vast te stellen.

papers.ssrn.com/sol3/papers.cf

Bedrijven hebben marktmacht als er sprake is van:

🟣 Prijsbepaling voor klanten, leveranciers of werknemers

🟣 Loon- of prijsdiscriminatie tussen klanten, leveranciers of werknemers

🟣 Eenzijdige contractuele bepalingen

🟣 Concurrenten belemmeren

🟣 Bovenmatige winst en/of winstuitkeringen

piratenpartij.nl/bestrijd-infl

Wie plukt de vruchten van de technologische vooruitgang?

Technologische vooruitgang zorgt voor hogere arbeidsproductiviteit: lagere loonkosten per eenheid product.

Marktmacht zorgt ervoor dat kostenbesparingen maar ten dele worden doorgegeven in de prijzen.

Per saldo zien we stijgende prijzen én een daling van de reële lonen.

piratenpartij.nl/bestrijd-infl

De centrale bank zit klem.

De taak van de Europese Centrale Bank (ECB) is om de geldhoeveelheid aan te passen aan de hoeveelheid goederen/diensten die geproduceerd worden.

De gestaag toenemende marktmacht heeft minder productie en oplopende winstmarges tot gevolg.

Om de doelstelling van 2 % inflatie te halen, hoefde de ECB steeds minder geld in de economie te pompen dan bij een concurrerende economie het geval zou zijn geweest.

Het probleem dat de marktmacht voor het monetaire beleid veroorzaakt, is niet de geldontwaarding; het probleem is de lage rente.

Dit zet de ECB klem bij de aanpak van de inflatie.

Verhogen van de rente riskeert een recessie. En ruimte om de economie te stimuleren is er niet.

piratenpartij.nl/bestrijd-infl

De 1000 miljard euro-vraag.

Het welvaartsverlies als gevolg van de geldontwaarding ligt in de orde van grootte van hooguit 0,5 tot 1 % van het BBP, (Lucas, 2000).
en.wikipedia.org/wiki/Welfare_

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het collectief welvaartsverlies als gevolg van marktmacht in de orde van grootte ligt van ten minste 7 % van het BBP.
papers.ssrn.co/sol3/papers.cfm

Voor de eurozone betekent dit, dat de kosten van marktmacht jaarlijks 1000 miljard euro bedragen.

piratenpartij.nl/bestrijd-infl

Het huidige auteursrechtenstelsel verstoort niet alleen sommige markten, maar vernietigt eerder hele markten.
piratenpartij.nl/voodoo-econom

Toepassing van het mededingingsrecht heeft voorrang op ‘intellectuele eigendomsrechten‘.

De mededingingsautoriteit moet er op toezien dat ook concurrenten worden toegelaten.

piratenpartij.nl/bestrijd-infl

De effectieve mededingingsnorm.

De mededingingsautoriteit zou naast consumentenprijzen ook de gevolgen van inkoopmacht moeten onderzoeken.

Het alleen hanteren van de welvaartsnorm voor consumenten gaat voorbij aan de nadelige gevolgen voor werknemers, leveranciers, de kwaliteit van de producten en innovatie.

piratenpartij.nl/bestrijd-infl

De olifant in de kamer is marktmacht.

De stijgende prijzen van energie en voedsel, het personeelstekort, de wooncrisis. zijn in kern uit de hand gelopen economische machtsconcentraties.

Om op de lange termijn de prijzen in toom te houden is vrije toegang tot de markt vereist.

piratenpartij.nl/bestrijd-infl

Visie voor langdurige welvaart.

Het mededingingsbeleid van de Europese Commissie richt zich op de consumentenprijzen, maar heeft onvoldoende grip op inflatoire prijsopdrijving door marktmacht.

Toepassen van de effectieve mededingingsnorm herstelt deze tekortkomingen in de handhaving van de mededingingsregels.

papers.ssrn.com/sol3/papers.cf

De Europese Commissie heeft een dubbele pet op, handhaving van de mededingingsregels én de interpretatie van de mededingingswet.
eur-lex.europa.eu/legal-conten

Net als bij monetair beleid dient handhaving van de mededingingsregels door een een politiek neutraal en onafhankelijk instituut te gebeuren.

piratenpartij.nl/bestrijd-infl

Follow

The European Competition Authority

De Piratenpartij wil een onafhankelijke Europese Mededingingsautoriteit, die mandaat heeft om de economie concurrerend te maken.

Die preventief optreedt en markten onder de loep neemt, zelfs indien er geen zaak aanhangig is gemaakt.

piratenpartij.nl/bestrijd-infl

· · Web · 0 · 3 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!