Follow

Het nieuwe voorstel van de EU-Commissie zal de encryptie ondermijnen en al onze berichten aftappen.

Het uitvoerend orgaan van de Europese Unie heeft een wetgevingsvoorstel gepubliceerd dat, als het wet wordt, een ramp zou betekenen voor de online privacy in de EU en de rest van de wereld.

eff.org/deeplinks/2022/05/eu-c

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!