Follow

Introductie: Wat is chatcontrol?

Het is het einde van de vertrouwelijkheid van digitale correspondentie en geautomatiseerde massa-surveillance van alle berichten verkeer.

De EU heeft besloten dat providers alle privéchats, -berichten en -e-mails automatisch moeten doorzoeken op verdachte informatie -- ongeacht het doel en zonder aanziens des persoons. Onder het mom van.strafrechtelijk opsporen en vervolgen.van kinderpornografie.

patrick-breyer.de/en/posts/mes

· · Web · 0 · 9 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!