Follow

Doe mee met het Europese voor een beter , dat eerlijk is voor makers en gebruikers: "Freedom to Share".

Blog: Freedom to Share om het internet te redden | door @frank87
piratenpartij.nl/freedom-to-sh

· · Web · 0 · 8 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!