Follow

Legaliseer het delen van kennis en cultuur voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, om tot een goede balans te komen tussen de rechten van auteurs en het recht om te gebruiken.

Teken daarom het Europese burgerinitiatief: Freedom to Share
piratenpartij.nl/freedom-to-sh

· · Web · 0 · 4 · 5
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!