Follow

Advies Piratenpartij aan informateur: Versterk de economie door monopolies te bestrijden.

De stikstofcrisis, de macht van grote tech-bedrijven, en onzekere banen, zijn in de kern allemaal gevolgen van teveel marktmacht van grote bedrijven.

piratenpartij.nl/advies-aan-in

· · Web · 0 · 4 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!