Follow

De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie waarschuwt uitdrukkelijk tegen ‘overblokkering’, door algoritmes die alles waar zij inbreuk op auteursrechten in herkennen meteen verwijderen of blokkeren. nrc.nl/nieuws/2021/07/15/een-k

· · Web · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!