Follow

Gisteren heeft het Europees Parlement de verordening over aangenomen: een trieste dag voor iedereen die vertrouwt op vrije en vertrouwelijke communicatie en advies, waaronder slachtoffers van misbruik en journalistieke bronnen.

Zo hebben de fracties in het Parlement gestemd:

· · Web · 0 · 6 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!