Follow

Steun een reparatiescore in Europa

Laten we opkomen voor ons recht op reparatie.

We roepen de Europese Commissie op om een verplichte EU-brede repareerbaarheidsindex in te voeren. Daaruit zal blijken hoe gemakkelijk elk product te repareren is.

Doe mee in de strijd tegen elektronisch afval. Zet je naam erbij: act.greens-efa.eu/nl/reparatie

· · Web · 0 · 4 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!